Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

PARTIJEN

Artikel 1.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Verhuurder/verkoper: Van Kampen Lastechniek BV Huurder/koper: de natuurlijke of rechtspersoon, of groep van natuurlijke of rechtspersonen, en in het laatste geval hoofdelijk, die als huurder/koper van goederen en/of diensten een of meer transacties aangaat met de verhuurder/verkoper.

VERHUURVOORWAARDEN

De te huren materialen

Artikel 2.

De te huren materialen zijn door Van Kampen Lastechniek BV voor de afgifte aan de huurder in voldoende mate getest op deugdelijkheid. Van Kampen Lastechniek BV is evenwel niet aansprakelijk voor weigering van of gebreken aan de gehuurde materialen, noch voor volgschade ten gevolge van weigering of gebreken.

De beschikbaarstelling van personeel

Artikel 3.

Indien en voor zover tegelijk met de gehuurde materialen door Van Kampen Lastechniek BV eigen personeelsleden of ingehuurd personeel aan de huurder beschikbaar gesteld worden voor de aansluiting en/of bediening van de gehuurde materialen, zijn en/of worden in de huurprijs doorberekend: alle personeelskosten, met inbegrip van de reis- en verblijfskosten, overuurtoeslagen en overige personeelslasten.

Het risico

Artikel 4.

1. De gehuurde materialen zijn voor het risico van de huurder vanaf het tijdstip van inontvangstneming ter plaatse van de uitgifte van de materialen door Van Kampen Lastechniek BV tot het tijdstip van teruggave van deze materialen op de door Van Kampen Lastechniek BV aan te wijzen plaatsen. Het transport van de gehuurde materialen is te allen tijde voor rekening en risico van de huurder.
2. Van Kampen Lastechniek BV is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of eigendommen van personen ten gevolge van de aanwezigheid en/of het gebruik van de gehuurde materialen.

Schade, vermissing, verlies

Artikel 5.

1. De huurder is jegens Van Kampen Lastechniek BV aansprakelijk voor alle schade die Van Kampen Lastechniek BV lijdt ten gevolge van beschadiging, vermissing of verlies van een of meer gehuurde materialen tijdens de huurperiode. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van de niet tijdige teruggave van de gehuurde materialen. Deze aansprakelijkheid van de huurder strekt zich mede uit tot de volgschade die Van Kampen Lastechniek BV lijdt ten gevolge van het niet of niet in goede staat teruggeven van materialen.
2. Voor rekening van de huurder komen alle kosten van herstel, vervanging en vernieuwing ten gevolge van beschadiging vermissing en/of verlies. Van Kampen Lastechniek BV rekent hierbij de normale herstel-, vervangings- en vernieuwingskosten volgens werkelijke marktprijzen.

De huurperiode

Artikel 6.

Huurperiodes worden gemeten in weken van 5 werkdagen met een minimum huurperiode van één week (5 werkdagen), te rekenen vanaf de dag waarop de gehuurde materialen door de huurder in ontvangst genomen zijn tot en met de dag waarop de gehuurde materialen weer bij Van Kampen Lastechniek BV ingeleverd zijn. Bij te late inlevering wordt de huurperiode verlengd tot en met de dag waarop de gehuurde materialen bij Van Kampen Lastechniek BV zijn ingeleverd. Voor de berekening van de huurtijd wordt de huurtijd geacht te zijn ingegaan op het tijdstip waarop de te huren materialen door de huurder bij Van Kampen Lastechniek BV zullen worden afgehaald of worden bezorgd volgens de gedane bestelling, of zoveel eerder als de materialen daadwerkelijk eerder worden afgehaald of worden bezorgd.

Overmacht met betrekking tot verhuur

Artikel 7.

Indien Van Kampen Lastechniek BV ten gevolge van gebreken aan materialen, veroorzaakt door derdegebruikers, niet in staat is de te huren materialen tijdig ter beschikking te stellen aan de huurder, is sprake van overmacht. Van Kampen Lastechniek BV is dan niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig tijdig ter beschikking stellen van de gehuurde materialen. Van Kampen Lastechniek BV is evenwel alsdan verplicht de aan de huurder in huur te verstrekken materialen alsnog zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen. Van Kampen Lastechniek BV is ook niet aansprakelijk voor de volgschade die de huurder eventueel mocht lijden wegens latere ontvangst van de hiervoor bedoelde, pas later te ontvangen materialen.

Verzekeringen

Artikel 8.

De huurder is verplicht alle gehuurde materialen voor de duur van de huurperiode voor eigen rekening ten genoegen van Van Kampen Lastechniek BV bij een door Van Kampen Lastechniek BV aan te wijzen verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden.

Offertes en huurprijzen

Artikel 9.

1. Alle door Van Kampen Lastechniek BV uitgebrachte offertes zijn voor Van Kampen Lastechniek BV vrijblijvend. Van Kampen Lastechniek BV is aan de offerte eerst gebonden, indien Van Kampen Lastechniek BV de offerte bekrachtigt bij het aangaan van de huurovereenkomst. Eventuele algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze door Van Kampen Lastechniek BV schriftelijk zijn aanvaard.
2. Alle opgaven en vermeldingen door Van Kampen Lastechniek BV, mondeling of schriftelijk, van afmetingen, hoedanigheden en andere technische gegevens en kwaliteiten worden geacht globale benaderingen weer te geven. Van Kampen Lastechniek BV is aan de opgaven en vermeldingen slechts verbonden indien en voor zover Van Kampen Lastechniek BV dit uitdrukkelijk heeft aangegeven.
3. Indien vooraf geen offerte is uitgebracht, worden de huurprijzen van alle te huren materialen vastgesteld door Van Kampen Lastechniek BV.

Betalingen

Artikel 10.

De huurprijs dient zonder korting of schuldvergelijking onverkort te worden voldaan uiterlijk bij inlevering van de gehuurde materialen, of zoveel eerder als door Van Kampen Lastechniek BV wordt verlangd.

Annuleringen

Artikel 11.

In geval van annulering van een huurovereenkomst binnen het aantal hierna aan te geven dagen, is de huurder de hierna aan te geven bedragen verschuldigd wegens de annulering:
A. Bij annulering tot twee weken voor de ingang van de huurperiode is geen vergoeding verschuldigd. B. Bij annulering tot een week voor de ingang van de huurperiode is vijfentwintig procent van de totale huurprijs verschuldigd. C. Bij annulering tot twee dagen voor de ingang van de huurperiode is vijftig procent van de totale huurprijs verschuldigd. D. Bij annulering binnen twee dagen voor de ingang van de huurperiode is de totale huurprijs verschuldigd.
Bij gedeeltelijke annulering heeft het voorgaande betrekking op de niet te huren materialen.

Verbod op onderhuur

Artikel 12.

Het is de huurder verboden gehuurde materialen aan derden onder te verhuren of onder welke andere titel ook, al dan niet om baat, ter beschikking te stellen.

Inspectie

Artikel 13.

De huurder verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de gehuurde materialen tijdens de huurperiode te allen tijde door de door Van Kampen Lastechniek BV aan te wijzen deskundige(n) geïnspecteerd kunnen worden op alle facetten waarvan kennisneming voor Van Kampen Lastechniek BV nodig of nuttig is. Van Kampen Lastechniek BV kan te allen tijde van de huurder verlangen dat de door Van Kampen Lastechniek BV aan te wijzen deskundige(n) alle elektrische aansluitingen controleert/controleren voordat de gehuurde materialen daadwerkelijk in gebruik worden genomen.

Tussentijdse ontbinding

Artikel 14.

1. De huurovereenkomst eindigt tussentijds onverwijld indien en zodra de huurder nalatig blijft met de nakoming van enigerlei bepaling van de huurovereenkomst en/of in strijd handelt met enige bepaling van de huurovereenkomst, en wel door het enkele feit der overtreding of niet-nakoming van de huurovereenkomst, zonder dat daartoe enige uitdrukkelijke ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.
2. Onder strijdig handelen als bedoeld in lid 1 wordt mede verstaan het ontstaan van een van de volgende omstandigheden: A. de huurder vraagt surseance van betaling aan of wordt in staat van faillissement verklaard; B. op gehuurde materialen en/of op goederen van de huurder wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd; C. de huurder verliest om enigerlei reden het vrije beheer over zijn vermogen.
3. Ontbinding van de overeenkomst op grond van het vorenstaande ontheft de huurder niet van zijn verplichting tot betaling van de volledige huurprijs over de overeengekomen huurperiode, noch van zijn verplichting de gehuurde materialen onverwijld en in goede staat af te geven aan Van Kampen Lastechniek BV op de door Van Kampen Lastechniek BV aan te wijzen plaats en datum.

Overschrijding van de huurperiode

Artikel 15.

Onverminderd de verplichting van de huurder tot doorbetaling van de huurprijs en eventuele vergoeding van schade, verbeurt de huurder aan Van Kampen Lastechniek BV bij niet tijdige en/of niet volledige teruggave van de gehuurde materialen een direct opeisbare, niet voor matiging door de rechter vatbare boete gelijk aan het vijfvoudige van de huurprijs per dag van elk niet tijdig en/of niet volledig onderdeel van de gehuurde materialen, voor elke dag dat deze inlevering niet alsnog heeft plaats gehad, waarbij een gedeelte van een dag als volle dag wordt gerekend. De boete is voor elk onderdeel ten hoogste gelijk aan het tweevoud van de nieuwwaarde van elk niet ingeleverd onderdeel van de gehuurde materialen.

Overschrijding van de huurperiode

Artikel 15.

VERKOOPVOORWAARDEN

Offertes en koopprijzen

Artikel 16.

1. Alle door Van Kampen Lastechniek BV uitgebrachte offertes zijn voor Van Kampen Lastechniek BV vrijblijvend. Van Kampen Lastechniek BV is aan de offerte eerst gebonden, indien Van Kampen Lastechniek BV de offerte bekrachtigt bij het aangaan van de koopovereenkomst. Eventuele algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien deze door Van Kampen Lastechniek BV schriftelijk zijn aanvaard.
2. Alle opgaven en vermeldingen door Van Kampen Lastechniek BV, mondeling of schriftelijk, van afmetingen, hoedanigheden en andere technische gegevens en kwaliteiten worden geacht globale benaderingen weer te geven; Van Kampen Lastechniek BV is aan de opgaven en vermeldingen slechts verbonden indien en voor zover Van Kampen Lastechniek BV dit uitdrukkelijk heeft aangegeven.
3. Indien vooraf geen offerte is uitgebracht, worden de koopprijzen van alle te kopen materialen vastgesteld door Van Kampen Lastechniek BV.

Levering

Artikel 17.

1. De gekochte goederen worden geleverd volgens de specificatie, opgenomen in hetzij de offerte, hetzij de later gesloten koopovereenkomst.
2. Alle gekochte goederen worden door Van Kampen Lastechniek BV aan de koper ter aanvaarding aangeboden ten kantore van Van Kampen Lastechniek BV, althans op de door Van Kampen Lastechniek BV aan te wijzen locatie. Eventueel transport van de plaats van aanbieding komt voor rekening en risico van de koper, tenzij vooraf anderszins is overeengekomen.

Levertijd

Artikel 18.

Alle door Van Kampen Lastechniek BV opgegeven levertijden zijn benaderingen, daar Van Kampen Lastechniek BV mede afhankelijk is van zijn leveranciers. Van Kampen Lastechniek BV kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor overschrijding van de levertijd, noch voor schade die de koper of een derde lijdt ten gevolge van overschrijding van de levertijd. Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht de koopovereenkomst te ontbinden of zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst op te schorten.

Garantie

Artikel 19.

Van Kampen Lastechniek BV verleent geen garantie, doch ondersteunt de fabrieksgarantie indien en zodra de koper de koopsom volledig aan Van Kampen Lastechniek BV betaald heeft.

Aansprakelijkheid voor geleverde goederen

Artikel 20.

Van Kampen Lastechniek BV is op generlei wijze aansprakelijk voor schade aan geleverde materialen, noch voor schade aan personen en/of goederen ten gevolge van gebruik van geleverde materialen.

Overmacht met betrekking tot verkoop

Artikel 21.

1. Indien door overmacht of hetgeen daarmee gelijkgesteld kan worden, Van Kampen Lastechniek BV in de nakoming van zijn verplichtingen wordt bemoeilijkt, heeft Van Kampen Lastechniek BV het recht: A. hetzij de koopovereenkomst zonder enige rechtelijke tussenkomst aan de koper op te zeggen. Van Kampen Lastechniek BV is alsdan verplicht eventuele aanbetalingen op de koopsom aan de koper onverwijld terug te betalen; B. hetzij de uitvoering van de koopovereenkomst op te schorten, in welk geval de verplichtingen van de koper onverminderd van kracht blijven; in welk geval Van Kampen Lastechniek BV nimmer tot enige schadevergoeding gehouden is.
2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- of buitenlandse onlusten, beperkende maatregelen door de bevoegde overheid, staking door en/of uitsluiting van arbeiders, schade aan het bedrijf dat de gekochte goederen moet leveren door brand of andere oorzaak, andere omstandigheden waardoor het bedrijf dat de gekochte goederen moet leveren of vervoerder daarvan zijn verplichtingen niet tijdig na kan komen.
3. Met overmacht als bedoeld in lid 1 worden voorts onder meer gelijkgesteld alle omstandigheden, of gevolgen van omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht kunnen worden de nakoming van de koopovereenkomst door Van Kampen Lastechniek BV geheel of gedeeltelijk te bemoeilijken.

Prijzen en betalingen

Artikel 22.

1. De koopprijs dient zonder korting of schuldvergelijking te worden voldaan op de tijdstippen, aangewezen in de offerte of de later getekende koopovereenkomst of, bij gebreke van beide stukken, op de door Van Kampen Lastechniek BV aangewezen tijdstippen.
2. Alle opgegeven koopsommen kunnen door de verkoper worden verhoogd op grond van verhogingen van lonen, salarissen, sociale lasten, prijzen van grondstoffen, halffabrikaten en eindfabrikaten, voorts op grond van verhoging van omzetbelasting en van alle overige kostprijsverhogende verhogingen die van invloed zijn op de prijszetting door Van Kampen Lastechniek BV.
3. Van Kampen Lastechniek BV kan verlangen dat de koper een of meer aanbetalingen op de koopsom doet, op de door Van Kampen Lastechniek BV (nader) aan te geven tijdstippen.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 23.

1. Alle door Van Kampen Lastechniek BV aan de koper geleverde materialen blijven eigendom van Van Kampen Lastechniek BV totdat de koper aan alle betalingsverplichtingen jegens Van Kampen Lastechniek BV heeft voldaan. Het is de koper verboden de geleverde materialen te vervreemden, te bezwaren of aan derden in gebruik te geven zolang het eigendomsvoorbehoud van Van Kampen Lastechniek BV geldt.
2. Alle afbeeldingen, catalogi, tekeningen, technische omschrijvingen, schema’s en bestekken van Van Kampen Lastechniek BV blijven eigendom van Van Kampen Lastechniek BV, tenzij deze uitdrukkelijk aan de koper mee verkocht en meegeleverd zijn.

Wanprestatie door de koper

Artikel 24.

1. Van Kampen Lastechniek BV heeft te alle tijde het recht bij wanbetaling van de koopsom de aan de koper reeds geleverde maar niet volledig betaalde goederen zonder enige formaliteit weg te nemen en op te slaan voor rekening van de koper, onverminderd de verplichting van de koper om de koopsom, alsdan verhoogd met de opslagkosten en eventuele andere door Van Kampen Lastechniek BV te maken kosten, alsnog volledig te betalen, na welke volledige betaling de gekochte goederen door Van Kampen Lastechniek BV aan de koper ter beschikking worden gesteld. Van Kampen Lastechniek BV is nimmer aansprakelijk voor schade die de koper of een derde lijdt ten gevolge van het wegnemen van goederen als hiervoor bedoeld.
2. In alle gevallen van niet of niet tijdige betaling is te alle tijde de volledige koopsom ineens opeisbaar en verbeurt de koper over het onbetaalde gedeelte van de koopsom een rente aan Van Kampen Lastechniek BV ter grootte van 1.5% per maand. Alle invorderingskosten, ook indien deze gemaakt zijn door externe invorderingsmaatregelen, komen geheel voor rekening van de koper.

Rechtskeuze

Artikel 25.

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Van Kampen Lastechniek BV en de huurder/koper worden ter kennisneming voorgelegd aan de in Haarlem bevoegde rechter.

0
    0
    Winkelmand
    Je winkelmand is leegTerug naar de webshop